Empresa

Cousas da Terra é Marta, Rocío e Carmen, unha cooperativa de traballo asociado, sen ánimo de lucro.

Este proxecto é a materialización de anos de concienciación e inquietude. Nos comprometemos cun desenvolvemento sostible da agricultura que parello a unha correcta conservación do medio ambiente, así como coa loita pola consecución da equidade social, reflectida, neste caso, na creación de espazos e oportunidades para aqueles colectivos de traballadoras e traballadores que atopan certas dificultades á hora de dar saída ós seus produtos, baseándonos na idea dun intercambio comercial sostible e racional a través do emprego de circuítos curtos de comercialización.

Impulsamos o consumo consciente e responsable así como tamén promovemos uns costumes alimenticios sans, de forma que se consiga o menor impacto posible no entorno medioambiental e na propia saúde de cada quen, verificando que as materias primas utilizadas sexan naturais e estean exentas de substancias nocivas e prexudiciais.

Por outra banda, en Cousas da Terra promovemos o desenvolvemento rural e a produción autóctona, e por iso mesmo unha importante carteira de provedores é da comarca e arredores.

Tamén realizamos actividades encamiñadas á formación, información e asesoramento do/a consumidor/a para mellorar os seus hábitos, a través de iniciativas divulgativas, tanto propias como alleas, que estean en consoancia  con este proxecto.

Queremos converternos nun punto de encontro para aquelas persoas que coma nos crean nun mercado responsable, sostible, xusto e próximo. Por que consumir, pode ser un acto revolucionario.